Home
Vacature zoeken

Medewerker Veilig Thuis (minimaal 0,7 fte)

Bij GGD Zuid Limburg in Heerlen

Omschrijving organisatie

De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers, met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Daarmee wil de GGD eraan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan de samenleving. De GGD staat dicht bij de mensen om te achterhalen wat zij nodig hebben om gezond te leven en vitaal en zelfredzaam te blijven. De GGD doet dit namens de 18 Zuid-Limburgse gemeenten.

De gezondheid van de Zuid-Limburgers staat centraal. Daarom vindt de GGD het belangrijk dat alle medewerkers in elk geval klantgericht, resultaatgericht en flexibel zijn en blijven leren hoe zij hun werk nog beter kunnen doen

De afdeling
De afdeling Gezondheid en Maatschappelijke Participatie (GMP) helpt mensen in een kwetsbare positie om hun zelfredzaamheid te vergroten door belemmeringen op het gebied van gezondheid aan te pakken. Deze mensen hebben vaak problemen op meerdere gebieden en vinden het moeilijk om goed voor zichzelf te zorgen. Daardoor kunnen ze vaak ook niet goed meedoen in de samenleving. Samen met diverse andere partijen helpt de afdeling GMP deze mensen om (weer) de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid.

Veilig Thuis is een van de units van de afdeling GMP en hét advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kunnen  slachtoffers, daders, professionals en omstanders terecht  voor deskundige hulp en advies.

Functieomschrijving (inclusief taken en verantwoordelijkheden)

In deze functie staat het adviseren en onderzoeken van vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling centraal. Daarbij is het doel de mishandeling te stoppen, hulpverlening op gang te brengen of beschermende maatregelen te bevorderen.

In deze functie neemt u meldingen aan en geeft u advies.
Het resultaat hiervan is dat meldingen zijn aangenomen en daarnaast is advies en consult gegeven, zodanig dat acties zijn ondernomen en derden zijn geadviseerd in het handelen en omgaan met vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling, én zodanig dat zij in staat zijn om zelfstandig verdere stappen te zetten, hierbij rekening houdend met de richtlijnen vanuit het landelijke VNG triage en handelingsprotocol.

Daartoe verricht u de volgende activiteiten, u:

 • Fungeert als eerste aanspreekpunt bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
 • Geeft voorlichting, advies en consult aan betrokkenen gericht op het bespreekbaar maken van vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling en biedt coaching richting degene die ondersteuning vraagt.
 • Neemt meldingen aan, bepaalt de urgentie van de melding en verifieert de melding door  middel van (voor)onderzoek bij betrokkenen.
 • Verifieert, beoordeelt en interpreteert vertrouwelijke informatie uit de melding.
 • Interpreteert en beoordeelt de specifieke gegevens, plaatst deze gegevens in de context van (het vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling en komt tot een beoordeling.
 • Levert in overleg met collega’s een bijdrage aan het multidisciplinaire plan van aanpak.
 • Verzorgt in- en externe voorlichting en kennisoverdracht met betrekking tot de verschillende aspecten van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
 • Geeft feedback aan de melders.
 • Levert een bijdrage aan het verbeteren van de in gebruik zijnde methodieken.
   

Daarnaast initieert u de hulpverlening, zodanig dat het cliëntsysteem is geadviseerd en bijgestaan en het huiselijk geweld/de kindermishandeling is gestopt of het risico daarop is afgenomen.
Om dit te bereiken verricht u de volgende activiteiten, u:

 • Bezoekt het cliëntsysteem naar aanleiding van een melding in het kader van het onderzoek.
 • Verzamelt actief benodigde informatie over het cliëntsysteem, eventueel zonder toestemming van het cliëntsysteem, en voert interventie- en confrontatiegesprekken met hen.
 • Bemiddelt en intervenieert in crisissituaties (binnen het cliëntsysteem en/of met betrokken partijen).
 • Initieert, organiseert en coördineert (vrijwillige) hulpverlening en zorgt voor de inzet van specialisten uit verschillende disciplines waarbij sprake is van drang en/of gedwongen kader.
 • Maakt afspraken met het cliëntsysteem en de melder over de nazorg en monitort de veiligheid en de geleverde hulpverlening.
 • Onderhoudt de voor de uitvoering van de functie relevant netwerk en neemt deel aan overleggen met partners rondom de  cliënten.
 • Geeft uitvoering aan gebiedsgebonden werken.
 • Levert een bijdrage aan het verbeteren van de in gebruik zijnde methodieken.
 • Registreert eigen werkzaamheden, draagt zorg voor verslaglegging en het opstellen van rapportages. 
   

Profiel van geschikte kandidaat

 • U heeft een afgeronde HBO opleiding op het gebied van Maatschappelijk Werk of Sociaal Pedagogische Hulpverlening.
 • U heeft aantoonbare ervaring met en kennis van het vakgebied huiselijk geweld.
 • U beschikt over de volgende competenties: klantgericht, resultaatgericht, flexibel, leervermogen, probleemoplossend vermogen, oordeelsvorming.
 • U kunt volgens protocollen werken en gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke gegevens.
 • U bent  bij voorkeur SKJ geregistreerd.
   

Wij bieden

 • De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die voltijds beschikbaar is (36 u per week).
 • Salarisniveau:  aanloopschaal 9 (maximaal € 3.805,-) , functieschaal 10 (maximaal € 4.225,-).
 • Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige, 36 urigewerkweek.
 • Het salaris is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring.
 • Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar.  Afhankelijk van organisatorische factoren en functioneren wordt bekeken of een vast dienstverband tot de mogelijkheden behoort.
   

Overige opmerkingen

Interesse?
Heeft u belangstelling voor deze vacature, dan ontvangen wij graag een motivatiebrief met CV via personeelszaken@ggdzl.nl

Meer informatie over de functie
Robert Bergs, unithoofd Veilig Thuis, telefonisch bereikbaar onder nummer 06-15888537 op maandagochtend, woensdagochtend en vrijdag

Datum geplaatst

13-12-2018

Referentie code

Cili125237
Heeft u interesse in deze functie reageer dan via onderstaande button bij:
GGD Zuid Limburg,
Laatste tweet: